Мамандықтар

Бакалавриат - бакалавр академиялық дәрежесі берілген дипломмен расталған жоғары кәсіби білім берудің көп деңгейлі құрылымындағы базалық

саты.

Түлектер біліктілік талаптарымен жоғары білімі бар лауазымдарға

үміткер бола алады. Кәсіптік оқу бағдарламаларының мазмұны жалпы білім

беретін, базалық, бейіндеуші пәндердің циклдерін зерделеуді және тиісті

мамандықтар бойынша кәсіптік практикадан өтуді көздейді.

Мамандықтар:

* 5В050600 Экономика

* 5В050700 Менеджмент

* 5В050800 Есеп және аудит

* 5В050900 Қаржы

* 5И011500 құқық және экономика негіздері

* 5В090800 Бағалау

* 5В030400 Кеден ісі

* 5В050400 Журналистика

* 5В070300 Информатика

* 5В070300 Ақпараттық жүйелер

* 5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету.


Экономика. 

Экономика бакалавры-есеп айырысу-экономикалық,

аналитикалық, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-басқару немесе оқытушылық

жұмыстағы маман.

Бакалавр дәрежесі бар Экономист шаруашылық жүргізуші субъектілер

қызметінің экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің

есебін жүргізеді және кәсіпорындар жоспарларының экономикалық құрамдас

бөлігін әзірлейді, басқарушылық шешімдердің нұсқаларын ұсынады және

ықтимал тәуекелдерді талдайды.


Менеджмент. 

Менеджер дипломы басшы лауазымына үміткер болуға

мүмкіндік береді, себебі маман коммуникацияның тиімділігіне қалай қол

жеткізуге болатынын біледі, стратегиялық басқару технологияларын қолдана

алады және компанияның дамуының негізгі бағыттарын жоспарлай алады,

басқарудың мақсаттары мен міндеттерін, олардың тиімділігін анықтай алады,

бизнес-жоспарларды әзірлей алады және олардың іске асырылуын қадағалай

алады, клиенттермен келіссөздер мен презентацияларды жүргізе алады.


Есеп және аудит.

Бітіруші бухгалтер немесе бас бухгалтердің көмекшісі,

қаржы талдаушысы немесе консультанты лауазымына үміткер бола

алады,салық немесе қаржы құрылымында жұмыс істей алады, аудитор бола

алады. Ол бухгалтерлік және салықтық есеп, аудит және экономикалық

талдау және қаржылық менеджмент ұйымымен таныс. Маман "1С

бухгалтериясын", НСФО және ХҚЕС біледі, қаржылық есептілікті құрастыра

алады, бухгалтерлік есепті жүргізе алады және бухгалтерлік жазбалар жасай

алады, материалдық құндылықтардың есебі және т. б.


Қаржы. 

Кәсіби қызмет саласы-қаржы менеджменті, Банк ісі,Салық және

салық салу . Қаржы бойынша бакалаврлар меншіктің барлық нысанындағы

кәсіпорындарда кеңесшілер бола алады. Олар қаржыны жоспарлаумен,

болжаумен, реттеумен, басқарумен және ұйымдастырумен, сондай-ақ оларды

бақылаумен айналысады. Олар компанияның қаржылық жағдайына талдау

жасап, кірістерді ұлғайтуға, шығындар мен тәуекелдерді азайтуға ықпал етуі

тиіс.


Құқық және экономика негіздері.

Осы мамандану бакалаврлары

мектептерде, орта кәсіптік оқу орындарында, ғылыми-зерттеу

институттарында, біліктілікті арттыру институттарында және баспаларда,

кітапханаларда, педагогикалық, экономикалық және заңгерлік білім беру

курстарында жұмыс істей алады. Олар педагогикалық процесті қамтамасыз

етеді, білім беру жүйесін жоспарлауға, ұйымдастыруға және жұмыс істеуіне,

ғылыми-зерттеу қызметіне қатысады, қазіргі еңбек нарығы мен жұмыс

берушінің талаптарына сәйкес білім беру технологияларын жетілдіреді.


Бағалау. 

Бағалау бакалавры колледжде сабақ бере алады,бағалаушы-

сарапшы, жылжымалы және жылжымайтын мүлікті, жерді, қоршаған ортаны

және табиғи ресурстарды, машиналар мен жабдықтарды, көлік құралдары

мен жаңа технологияларды, материалдық емес активтерді, зияткерлік

меншікті және бизнесті бағалау бойынша кеңесші бола алады.

Кеден ісі. Кеден ісі жөніндегі маман елдің экономикалық қауіпсіздігін

қамтамасыз етеді, тауарлар мен көлік құралдарының шекаралар арқылы

қозғалуына байланысты рәсімдерді орындаудың заңдылықтары мен

регламентінің сақталуына жауап береді. Ол баждар мен кедендік төлемдерді

есептейді, әкелуге шектеулерді бақылайды, кедендік құжаттарды ресімдейді.


Журналистика. 

Журналистің жұмысы-ақпаратты іздеу және өңдеу.

Нәтижесінде ол БАҚ – қа дайын өнімді-баспа мақаланы, аудиожазба,

бейнесюжет немесе электрондық мәтінді ұсынады. Кәсіптің міндетті

құрамдас бөлігі-ақыл-ойдың аналитикалық қоймасы, коммуникабельділік

және жаңа ақпараттық технологияларды меңгеру қабілеті. Журналист PR-

қызметтерде, теледидарда, радиода, газеттерде және журналдарда жұмыс

істей алады.


Информатика.

Кәсіби қызмет саласы-информатика және қолданбалы

математика, Ақпараттық технологиялар, аймақтық және ғаламдық

ақпараттық желілер және Internet-технологиялар.

Маман аймақтық және жаһандық ақпараттық желілер үшін бағдарламалық

қамтамасыз етуге және Internet-технологияларды дамытуға, деректер қорын

басқару жүйелерін жобалаудың қазіргі заманғы тәсілдеріне жауап береді. Ол

жобалау және ғылыми-зерттеу институттарында, басқару және ақпараттық

технологиялар құрылымдарында, қаржы ұйымдарында, білім беру

ұйымдарында және өнеркәсіптік өндірісте жұмыс істей алады.


Ақпараттық жүйелер. 

Мамандар ғылым, өнеркәсіп, білім, мәдениет,

денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, мемлекеттік басқару және бизнес

салаларында сұранысқа ие. Бакалаврлар жобалау-конструкторлық,

өндірістік-технологиялық және пайдалану қызметімен айналыса алады. Олар

электрондық жүйелерді басқару, тестілеу және қорғауды қамтамасыз ете

алады, сондай-ақ ақпараттық-іздестіру және ақпараттық-ұйымдастыру

жүйелерін әзірлей алады, енгізе алады және пайдалана алады.


Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету. 

Мамандық үлкен танымалдыққа ие, өйткені заманауи компьютерлік технологиялар, бұл

ең серпінді дамып келе жатқан және табысты сала. Кәсіби міндеттер

қатарында - операциялық және ақпараттық жүйелерді жобалау және оларды

пайдалану, әкімшілік ету, сүйемелдеу, тестілеу, тестілеу және ақпараттық

жүйелерді қорғау.